Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE – OSTATNIA SZANSA NA STAŻ!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w SPOTKANIU INFORMACYJNYM,  dotyczącym możliwości uczestnictwa w stażu finansowanym z tego projektu.

To ostatnia szansa, aby poznać szczegóły projektu, bezpośrednio z ust osób najlepiej poinformowanych, czyli zespołu zarządzającego i realizującego.

Dotychczas w stażach wzięło udział prawie 200 studentów!

Wciąż istnieje szansa na odbycie stażu w kraju i zagranicą!*

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w sali 102B w budynku WB.

 Serdecznie zapraszamy!

Jeśli ktoś z Państwa nie może wziąć udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie się do nas, pomożemy w organizacji stażu. Kontakt: dr hab. Paweł Majewski, e-mail: pmajew@biol.uw.edu.pl, pok. 19A Gmach Wydziału Biologii UW.

Zespół zarządzający programem POWER

*Termin zakończenia odbywania staży to 30.04.2018 r.

 

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE – EDYCJA VIII, do 31 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o REKRUTACJI (edycja VIII)
na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu
„Program staży zawodowych krajowych i zagranicznych dla studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”, nr POWR.03.01.00-00-S275/15

Zespół Zarządzający projektem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie stażu zawodowego.
Udział w stażach mogą wziąć studenci 3 roku studiów I stopnia  oraz 2 roku studiów II stopnia (magisterskich)  kierunków Biologia, Biotechnologia i Ochrona środowiska.
Staże zawodowe, w wymiarze 1, 2 lub 3 miesiące, mogą się odbywać, za zgodą dziekana, w kraju i za granicą w okresie roku akademickiego.

STAŻE MOGĄ ODBYWAĆ TAKŻE ABSOLWENCI WW. KIERUNKÓW, JEŚLI PODPISZĄ UMOWĘ O STAŻ

Z JEDNOSTKĄ PRZYJMUJĄCĄ PRZED DNIEM OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ  (licencjackiej lub magisterskiej)

STAŻE ZAWODOWE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRYWATNYCH

LUB PAŃSTWOWYCH, JEDNOSTKACH NAUKOWYCH I NA UCZELNIACH

KRYTERIA REKRUTACJI
1. Średnia ocen (z 1 i 2 roku studiów dla studentów I stopnia; z 1 roku studiów dla studentów II stopnia) – max. 50 punktów
2. Aktywność organizacyjna na rzecz Wydziału/Uniwersytetu – max. 20 punktów
3. Aktywność naukowa – max. 25 punktów
4. Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci lub osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5 pkt.
W przypadku takiej samej łącznej liczby /punktów, preferowany będzie kandydat nie posiadający doświadczenia zawodowego.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami:  do 31 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Wydział Biologii UW, pokój 305 A/a, III piętro, poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00

Dokumenty, które należy złożyć w ww. terminie:
1. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na staż
2. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
3. Zaświadczenie o średniej ocen
4. Oświadczenie o znajomości języka obcego (dotyczy tylko staży zagranicznych)
5. Oświadczenie o niepełnosprawności
6. Oświadczenie o samotnej opiece nad dzieckiem do lat 7
7. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym

Ww. załączniki do ogłoszenia, w tym wniosek o dofinansowanie wyjazdu, znajdują się w zakładce Staże- dokumenty.

Komisja rekrutacyjna w składzie:
– dr hab. Nadzieja Drela, Prof. UW – Przewodnicząca
– dr Piotr Borsuk
– dr hab. Paweł Majewski
– mgr Ewa Kral
będzie rozpatrywała złożone wnioski i ogłaszała listę rankingową Kandydatów, co miesiąc od dnia rozpoczęcia naboru do jego zakończenia.
Informacja o zakwalifikowaniu na wyjazd stażowy zostanie przesłana na indywidualne konto pocztowe Kandydata.

Wniosek i załączniki do pobrania (pdf, docx)

 

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z APLIKOWANIEM NA STAŻ ZAWODOWY

Zgłoszenie do projektu 

 1. Zapoznanie się informacjami, zawartymi w Ogłoszeniu o rekrutacji (zakładka Aktualności)
 2. Złożenie w Biurze projektu (Sekcja Obsługi Projektów, gmach Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1,  pokój 305 A/a, III piętro, godziny pracy sekcji: poniedziałek godz. 12.00-1500, godz. czwartek 12.00-15.00) wniosku o dofinansowanie stażu wraz z załącznikami, na formularzach dostępnych w Ogłoszeniu o rekrutacji i w podanym tam terminie.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu na staż zostanie przesłana mailem na adres kandydata wskazany we wniosku.

Postępowanie po zakwalifikowaniu na staż

 1. Przed wyjazdem:
 2. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu się na staż, niezwłoczne osobistezgłoszenie się w Biurze projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji o kolejnych etapach postępowania i uzupełnieniu niezbędnych dokumentów,
 3. Przygotowanie programu stażu w porozumieniu z jednostką przyjmującą krajową lub zagraniczną,
 4. Wypełnienie formularza Program stażu lub Traineeship programme (odpowiednio w przypadku wyboru jednostki krajowej lub zagranicznej),
 5. Przesłanie wersji elektronicznej formularza do oceny merytorycznej do dr. hab. Pawła Majewskiego (pmajew@biol.uw.edu.pl), oraz po jego akceptacji, złożenie w 2 egzemplarzach w Biurze Projektu,

UWAGA – Program stażu przed wyjazdem powinien być podpisany przez studenta, koordynatora merytorycznego projektu z Wydziału Biologii, oraz opiekuna stażysty w jednostce przyjmującej

 1. Po zatwierdzeniu Programu stażu i skompletowaniu wymaganych podpisów należy zgłosić się do Biura Projektu z wydrukowanymi 3 egzemplarzami Umowy trójstronnej w celu załatwienia  pozostałych formalności związanych z organizacją wyjazdu (bilety, wypłata stypendium itp.). Wszystkie  potrzebne formularze znajdują się w zakładce Dokumenty.
 2. Umowa  powinna być podpisana przez Prof. dr hab. Nadzieję Drelę – koordynatora merytorycznego projektu, osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki przyjmującej (UWAGA – w 99,9% przypadków nie jest to Opiekun stażysty a np. rektor/dziekan/prezes/dyrektor)  i stażystę (3 egzemplarze). Uzyskaniem podpisów koordynatora merytorycznego projektu zajmują się pracownicy Sekcji Obsługi Projektów.

UWAGA – Student nie powinien dokonywać żadnych zakupów czy płatności, związanych z planowanym wyjazdem, bez uprzedniej konsultacji z pracownicami Biura projektu.

 1. Podczas pobytu na stażu:
 2. Należy prowadzić dziennik stażu. Opiekun stażysty podpisuje cotygodniowe sprawozdania zamieszczone w Dzienniku. Na zakończenie każdego miesiąca stażu, Opiekun stażysty potwierdza wykonanie 120 godzin pracy.
 3. Wszelkie zwroty za opłaty mieszkaniowe oraz wypłaty stypendium są dokonywane po zatwierdzeniu kolejnego miesiąca stażu przez Opiekuna.
 4. Po odbyciu stażu należy uzyskać podpis osoby reprezentującej jednostkę na formularzu Potwierdzenie odbycia stażu lub Confirmation of stay (odpowiednio, w jednostce krajowej lub zagranicznej) oraz wpis do Dziennika stażu nt. wykorzystania materiałów zużywalnych (jeśli dotyczy).
 5. Po powrocie ze stażu:
 6. Należy zgłosić się do Biura Projektu w celu złożenia Dziennika stażu, zaświadczenia potwierdzającego pobyt i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Jednocześnie należy przedłożyć wszystkie dokumenty umożliwiające rozliczenie finansowe stażu (odpowiednio: faktura, umowa najmu lokalu + potwierdzenie dokonania opłaty na wynajem, rozliczenie poniesionych kosztów).

 

Dane kontaktowe osób zajmujących się projektem(stażami) ze strony Wydziału Biologii UW znajdują się w zakładce kontakt

Rekrutacja na staże zawodowe – edycja VII: 02.10-30.11.2017

Ogłoszenie o REKRUTACJI (edycja VII)
na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu
„Program staży zawodowych krajowych i zagranicznych dla studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”, nr POWR.03.01.00-00-S275/15

Zespół Zarządzający projektem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie stażu zawodowego.
Udział w stażach mogą wziąć studenci 3 roku studiów I stopnia  oraz 2 roku studiów II stopnia (magisterskich)  kierunków Biologia, Biotechnologia i Ochrona środowiska.
Staże zawodowe, w wymiarze 1, 2 lub 3 miesiące, mogą się odbywać, za zgodą dziekana, w kraju i za granicą w okresie roku akademickiego.

STAŻE MOGĄ ODBYWAĆ TAKŻE ABSOLWENCI WW. KIERUNKÓW, JEŚLI PODPISZĄ UMOWĘ O STAŻ

Z JEDNOSTKĄ PRZYJMUJĄCĄ PRZED DNIEM OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ  (licencjackiej lub magisterskiej)

STAŻE ZAWODOWE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRYWATNYCH

LUB PAŃSTWOWYCH, JEDNOSTKACH NAUKOWYCH I NA UCZELNIACH

KRYTERIA REKRUTACJI
1. Średnia ocen (z 1 i 2 roku studiów dla studentów I stopnia; z 1 roku studiów dla studentów II stopnia) – max. 50 punktów
2. Aktywność organizacyjna na rzecz Wydziału/Uniwersytetu – max. 20 punktów
3. Aktywność naukowa – max. 25 punktów
4. Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci lub osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5 pkt.
W przypadku takiej samej łącznej liczby /punktów, preferowany będzie kandydat nie posiadający doświadczenia zawodowego.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami:  do 31 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Wydział Biologii UW, pokój 305 A/a, III piętro, poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00

Dokumenty, które należy złożyć w ww. terminie:
1. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na staż
2. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
3. Zaświadczenie o średniej ocen
4. Oświadczenie o znajomości języka obcego (dotyczy tylko staży zagranicznych)
5. Oświadczenie o niepełnosprawności
6. Oświadczenie o samotnej opiece nad dzieckiem do lat 7
7. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym

Ww. załączniki do ogłoszenia, w tym wniosek o dofinansowanie wyjazdu, znajdują się w zakładce Staże- dokumenty.

Komisja rekrutacyjna w składzie:
– dr hab. Nadzieja Drela, Prof. UW – Przewodnicząca
– dr Piotr Borsuk
– dr hab. Paweł Majewski
– mgr Ewa Kral
będzie rozpatrywała złożone wnioski i ogłaszała listę rankingową Kandydatów, co miesiąc od dnia rozpoczęcia naboru do jego zakończenia.
Informacja o zakwalifikowaniu na wyjazd stażowy zostanie przesłana na indywidualne konto pocztowe Kandydata.

Wniosek i załączniki do pobrania (, )

 

 

TERMINY ZAKOŃCZENIA STAŻY W 2018 r.

Szanowni Państwo Kandydaci na staż!

Uprzejmie informuję, że staramy się, aby wszyscy chętni, którzy spełniają wymagania, mogli odbyć staż zawodowy. Dlatego też, staże odbywane w styczniu 2018 r. NIE MUSZĄ kończyć się 10 stycznia 2018 r. (czyli tak, jak jest zapisane w Regulaminie)  Mogą trwać do 3o stycznia 2018 r., pod warunkiem, że rozliczycie się Państwo z projektem (czyli dostarczycie wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty stypendiów/zwrotów za mieszkania, itp.) najpóźniej do 6 lutego 2018 r. 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA STAŻ

Uprzejmie acz stanowczo przypominamy o konieczności dostarczenia do Biura projektu podpisanej umowy stażowej PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU.  Jesteśmy zobowiązani w określonym terminie dokonać rejestracji każdego stażysty w ZUS-ie, do czego podstawą jest podpisana umowa stażowa. Umowy dostarczane do biura projektu po terminie rozpoczęcia stażu  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z APLIKOWANIEM NA STAŻ ZAWODOWY

Zgłoszenie do projektu 

 1.  Zapoznanie się informacjami, zawartymi w Ogłoszeniu o rekrutacji (zakładka Aktualności)
 2. Złożenie w Biurze projektu (Sekcja Obsługi Projektów, gmach Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1,  pokój 305 A/a, III piętro, godziny pracy sekcji: poniedziałek godz. 12.00-1500, godz. czwartek 12.00-15.00) wniosku o dofinansowanie stażu wraz z załącznikami, na formularzach dostępnych w Ogłoszeniu o rekrutacji i w podanym tam terminie.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu na staż zostanie przesłana mailem na adres kandydata wskazany we wniosku.

Postępowanie po zakwalifikowaniu na staż

A. Przed wyjazdem:

 1. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu się na staż, niezwłoczne osobiste zgłoszenie się w Biurze projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji o kolejnych etapach postępowania i uzupełnieniu niezbędnych dokumentów,
 2. Przygotowanie programu stażu w porozumieniu z jednostką przyjmującą krajową lub zagraniczną,
 3. Wypełnienie formularza Program stażu lub Traineeship programme (odpowiednio w przypadku wyboru jednostki krajowej lub zagranicznej),
 4. Przesłanie wersji elektronicznej formularza do oceny merytorycznej do dr. hab. Pawła Majewskiego (pmajew@biol.uw.edu.pl), oraz po jego akceptacji, złożenie w 2 egzemplarzach w Biurze Projektu,

UWAGA – Program stażu przed wyjazdem powinien być podpisany przez studenta, koordynatora merytorycznego projektu z Wydziału Biologii, oraz opiekuna stażysty w jednostce przyjmującej

 1. Po zatwierdzeniu Programu stażu i skompletowaniu wymaganych podpisów należy zgłosić się do Biura Projektu z wydrukowanymi 3 egzemplarzami Umowy trójstronnej w celu załatwienia  pozostałych formalności związanych z organizacją wyjazdu (bilety, wypłata stypendium itp.). Wszystkie  potrzebne formularze znajdują się w zakładce Dokumenty.
 2. Umowa  powinna być podpisana przez Prof. dr hab. Nadzieję Drelę – koordynatora merytorycznego projektu, osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki przyjmującej (UWAGA – w 99,9% przypadków nie jest to Opiekun stażysty a np. rektor/dziekan/prezes/dyrektor)  i stażystę (3 egzemplarze). Uzyskaniem podpisów koordynatora merytorycznego projektu zajmują się pracownicy Sekcji Obsługi Projektów.

UWAGA – Student nie powinien dokonywać żadnych zakupów czy płatności, związanych z planowanym wyjazdem, bez uprzedniej konsultacji z pracownicami Biura projektu.

B. Podczas pobytu na stażu:

 1. Należy prowadzić dziennik stażu. Opiekun stażysty podpisuje cotygodniowe sprawozdania zamieszczone w Dzienniku. Na zakończenie każdego miesiąca stażu, Opiekun stażysty potwierdza wykonanie 120 godzin pracy.
 2. Wszelkie zwroty za opłaty mieszkaniowe oraz wypłaty stypendium są dokonywane po zatwierdzeniu kolejnego miesiąca stażu przez Opiekuna.
 3. Po odbyciu stażu należy uzyskać podpis osoby reprezentującej jednostkę na formularzu Potwierdzenie odbycia stażu lub Confirmation of stay (odpowiednio, w jednostce krajowej lub zagranicznej) oraz wpis do Dziennika stażu nt. wykorzystania materiałów zużywalnych (jeśli dotyczy).

C. Po powrocie ze stażu:

 1. Należy zgłosić się do Biura Projektu w celu złożenia Dziennika stażu, zaświadczenia potwierdzającego pobyt i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Jednocześnie należy przedłożyć wszystkie dokumenty umożliwiające rozliczenie finansowe stażu (odpowiednio: faktura, umowa najmu lokalu + potwierdzenie dokonania opłaty na wynajem, rozliczenie poniesionych kosztów).

Dane kontaktowe osób zajmujących się projektem(stażami) ze strony Wydziału Biologii UW znajdują się w zakładce kontakt

Rekrutacja na staże zawodowe – edycja VI: 1 sierpnia – 30 września 2017 r.

Ogłoszenie o REKRUTACJI (edycja VI)
na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu
„Program staży zawodowych krajowych i zagranicznych dla studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”, nr POWR.03.01.00-00-S275/15

Zespół Zarządzający projektem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie stażu zawodowego.
Udział w stażach mogą wziąć studenci 2 roku studiów II stopnia (magisterskich) lub 3 roku studiów I stopnia kierunków Biologia, Biotechnologia i Ochrona środowiska.
Staże zawodowe, w wymiarze 1, 2 lub 3 miesiące, mogą się odbywać w kraju i za granicą w okresie roku akademickiego (za zgodą dziekana) lub w czasie wakacji. więcej