O projekcie

PROGRAM STAŻY ZAWODOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW I i II STOPNIA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

realizowany na podstawie Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S275/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1 maja 2016 r. – 31 stycznia 2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

3.781.694 zł, w tym dofinansowanie z UE: 3.187.212,27 zł

CEL PROJEKTU

Pozyskanie i podwyższenie kompetencji zawodowych, nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doświadczeń zawodowych przez 271 studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków Biologia, Biotechnologia i Ochrona środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, oczekiwanych na rynku pracy, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami programu wysokiej jakości staży w okresie 1.05.2016 – 31.01.2018

GRUPA DOCELOWA

Studentki i studenci studiów I stopnia WB – 117 osób, w tym 88 kobiet Studentki i studenci studiów II stopnia WB – 154 osoby, w tym 116 kobiet